Arbetet med båtförvaringsplatser under tak i hamnen UPPDATERAD

inlagd i: Förvaring, Hamn 0

Till alla medlemmar i SBS angående arbetet med båtförvaringsplatser under tak i hamnen.

Mad anledning av det ständigt mer eller mindre uttalade önskemålet om fler båtförvaringsplatser under tak och även med anledning av motion till årsmötet 2021 vill styrelsen informera alla medlemmar om hur arbetet fortskridit.

Bakgrund

Styrelsen tillsatte efter årsmötet 2021 en beredningsgrupp bestående av styrelserepresentanter med uppgift att:

  1. Inventera möjligheter till fler båtförvaringsplatser under tak.
  2. Föreslå olika byggnadsalternativ samt
  3. Se över ekonomiska lösningar och ägarformer.

Beredningsgruppens (i forts BG) och styrelsens beslut i korthet.

BG har utgått från att antalet båtförvaringsplatser även i framtiden, kommer att vara i huvudsak samma som nu och att hamnområdet yta för uppställningsplatser är fullt.  Därför har styrelsen beslutat att inga nya ”individuelle båthus” av traditionell typ ska byggas. BG föreslår två andra byggnadsalternativ.

  1. Mindre förvaringshall för mindre antal båtar (från tre till kanske fem, sex beroende på hallens och båtarnas storlek.
  2. Skärmtak.

BG föreslår också att SBS ska vara ägare till byggnaderna.

SBS står fullt ut bakom beredningsgruppens förslag.  Styrelsen beslutade även, i enighet med årsmötesbeslut, att tillsätta en arbetsgrupp av intresserade medlemmar (motionärerna)och representanter för styrelsen för vidare hantering av ärendet.

Arbetet i arbetsgruppen

Gruppen kunde efter ett par möten inte komma överens då motionärerna tydligt angav att de önskade bygga traditionella båthus.  Eftersom gruppen inte kunde enas kring formerna för byggnader som följer styrelsens beslut kan arbetet i gruppen anses avslutat.

Styrelsen vill fortsättningsvis och tillsammans med intresserade medlemmar arbeta vidare på beredningsgruppens förslag.

Presentation av beredningsgruppen vid höstmötet 20211124 se här

Styrelsen i SBS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + femton =