Protokoll Höstmötet 2023-11-30

Ladda ner

30 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Potokoll_Hostmote_2023.pdf

Protokoll fån höstmöte i Skoghalls Båtsällskap 20231130.
1. Välkomna och mötets öppnande
Ordförande Christina Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Vid mötet deltog ca 45medlemmar.
2. Kallelsen
Mötet ansågs vederbörligen utlyst.
3. Dagordningens godkännande
Mötet godkände dagordningen
4. Justerare av dagens protokoll
Till justerare av dagens protokoll utsågs Diego Heige och Staffan Larsson.
5. Styrelsens förslag till komplettering av stadgarna
Mötet godkände styrelsen förslag till komplettering av stadgarna
(se bilaga 1). En förtydligande förändring i meningen om kallelse
antogs.
6. Styrelsens förslag om engångsavgift för vågbrytare
Ordförande, undertecknad /sekreterare och kassören Marie Norrby
föredrog historiken runt arbetet med vågbrytare, olika typer av vågbrytare samt ekonomi och finansieringsförslag.
Mötet antog, efter diskussioner, styrelsens förslag om 2500kr i
extra avgift år 2024 för alla bryggplatsinnehavare. Avgiften skall
användas som en grundplåt vid finansiering av vågbrytarbygge.
7. Styrelsens förslag om avgift för sena lyft
Ordförande föredrog styrelsens förslag om 600kr extra avgift för båtlyft efter den 30 oktober. Orsaken är främst risk för isbildning
och halka i samband med sena lyft.
Mötet antog styrelsens förslag
8. Beslut om budget för år 2024
Marie Norrby föredrog förslag till budget.
Mötet antog budgeten
9. Beslut om avgifter och hyror för år 2024
Förutom extra avgift för sena lyft gäller oförändrade avgifter.
10. Kommande verksamhet
Ordförende föredrog verksamhetsplan för 2024
11. Information från styrelsen
Ordförande informerade om några särskilda punkter i föreningens ordningsregler. Observera att ordningsreglerna omfattar fler än
dessa punkter. Ordningsregler i sin helhet se bilaga 2.
Exempel på viktiga avsnitt:
Hamnkommittén och styrelsen kan flytta båtar i hamnen då behov uppstår gäller på både uppställningsplatser och bryggplatser.
Inga båtar över 12m längd kan härbärgeras eller lyftas i hamnen.
Den som inte har informerat SBS sina kontaktuppgifter eller som inte inom rimlig tid besvarar kontaktförsök från SBS kan inte påräkna båtplats.
”Sommarliggare” kan efter 5 år flyttas inom hamnen.
Båtar utan tillsyn kan också flyttas av hamnkommittén.
Nyckelbricka inaktiveras för den som inte betalar sina avgifter.
12. Övriga frågor
Fråga från medlem om vad som händer med ”Tak över båtar- projektet”.
Svar från undertecknad att möte med intressenter har genomförts (våren 2023). En arbetsgrupp bildades då men sedan har ingen information kommit från gruppen. Medlemmarna uppmanades att
återstarta gruppen och komma in med förslag på byggnader till styrelsen.
Förslag från medlem om att SBS ska arrangera 75-årsjubileumsfest
13. Avslutning
Ordförande tackade för deltaggarnas delaktighet och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Nils-Gunnar Magnusson
Justeras
Diego Heige Staffan Larsson
Bilaga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + 7 =