Antagna första gången vid årsmötet den 26 november 2008.
Antagna andra gången vid vårmötet den 25 mars 2009.
Fastställda vid höstmötet den 25 november 2009


§ 1
Föreningens ändamål
Ändamålet med Skoghalls Båtsällskap, SBS, är att till medlemmarnas
nytta och nöje:

 • stimulera, främja och underlätta till ett aktivt båtliv
 • bedriva en aktiv ungdomsverksamhet inom båtsporten
 • främja mångfalden inom sällskapet samt verka för att ge alla möjlighet att delta i
  föreningens verksamhet
 • främja såväl låga avgifter som god gemenskap genom medlemmarnas ideella arbete
 • stödja tävlingsverksamheter inom båtsporten
 • arrangera sammankomster för alla kategorier av medlemmar
 • förvalta och utveckla hamnverksamheten

 • § 2
  Föreningens verksamhetsår
  Verksamhetsåret är lika med kalenderår, således 1/1 — 31/12.

  § 3
  Medlems inträde
  Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan.
  Genom beslut på ordinarie medlemsmöte kan medlem utses till hedersmedlem.

  § 4
  Medlems utträde
  Medlem som vill utträda ur Skoghalls Båtsällskap anmäler detta skriftligt till styrelsen och är därmed omedelbart skild från sällskapet. Eventuellt ej betalda avgifter erläggs enligt
  styrelsens beslut.

  § 5
  Medlems uteslutning
  Medlem, som inte enligt sällskapets stadgar erlagt årsavgift eller som på annat sätt brutit mot dess stadgar, kan av styrelsen uteslutas från Skoghalls båtsällskap.
  Uteslutning av medlem får inte ske förrän denne beretts tillfälle att inom 14 dagar yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges medlemmen genom skrivelse. Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid styrelsemöte med Skoghalls Båtsällskap få styrelsens beslut prövat. Detta under förutsättning att medlemmen inom 14 dagar efter delgivning av beslutet till styrelsen inlämnat skriftlig överklagan. Om uteslutning skett därför att stadgeenliga avgifter inte erlagts, skall styrelsen återkalla beslutet om de obetalda avgifterna före besvärstidens utgång.
  Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan, upphör alla rättigheter och skyldigheter enligt § 5, mellan Skoghalls Båtsällskap och den förre medlemmen.

  § 6
  Medlems rätt och skyldigheter
  Medlem har rätt:
  att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  att erhålla information om sällskapets angelägenheter.
  Medlem skall:
  Följa stadgar och beslut som fattas av sällskapets beslutande organ som är medlemsmöte (årsmöte), extra medlemsmöte och styrelsen, betala de avgifter som beslutas av sällskapet.
  Medlem har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av
  sällskapet.

  § 7
  Föreningens ledning
  Skoghalls Båtsällskap leds av en styrelse bestående av:
  Ordförande väljs för en tid av två år

  Kassör väljs för en tid av två år
  Hamnchef väljs för en tid av två år
  Ordf. seglingskommittén väljs för en tid av två år
  fem ledamöter väljs för en tid av två år
  fyra suppleanter väljs för en tid av ett år
  Ordförande, Kassör, Hamnchef och Ordförande i Seglingskommittén väljs särskilt på
  årsmötet, och växelvis så att ordförande och kassör inte avgår samtidigt.
  Samtliga val som sker väljs också växelvis av samma skäl.
  Styrelsen konstituerar sig själva för övriga funktioner inom styrelsen.
  Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger per år.
  Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och fyra ledamöter/suppleanter är närvarande.
  För granskning av sällskapets räkenskaper väljs två revisorer på två år och två suppleanter
  med en mandattid av ett år. Mandaten skall vara fördelade så att endast en revisor avgår varje år.
  För att förbereda val av styrelse och övriga funktionärer tillsätts en valberedning som består av två ledamöter, som väljs för två år, samt två suppleanter med en mandattid av ett år.
  Mandaten skall vara fördelade så att endast en ledamot i valberedningen avgår varje år.

  § 8
  Medlemsmöten
  Två ordinarie medlemsmöten hålls årligen. Det ena i mars (årsmöte) och det andra i
  november.
  Extra medlemsmöte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondel av
  sällskapets medlemmar genom en skrivelse till styrelsen begär detta.
  Kallelse till ordinarie medlemsmöte skall ske skriftligt senast två veckor före den dag då
  mötet äger rum.
  Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
  Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
  I början av varje medlemsmöte utses två personer som skall justera protokollet och två
  personer som är rösträknare.
  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) om någon så begär sker rösträkning (votering).
  Med undantag för stadgeändring och upplösning av föreningen, avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.
  Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om vederbörande är röstberättigad.
  År ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
  Beslut bekräftas med klubbslag.

  § 9
  Årsmötet
  Vid årsmötet i mars skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
  1 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
  2 Fastställande av föredragningslista.
  3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4 Val av två protokollsjusterare och rösträknare
  5 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  verksamhetsåret.
  6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
  7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  8 Beslut om årets resultat
  9 Val av
  a) föreningens ordförande/kassör/hamnchef och ordf. i seglingskommittén för en tid av
  två år
  b) 5 ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) 4 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 2 revisorer för en tid av två år;
  e) 2 revisorssuppleanter för ett år
  f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av två år;.
  g) 2 suppleanter i valberedningen för ett år
  h) ledamöter i hamnkommittén för en tid av ett år;
  i) ledamöter i seglingskommittén för en tid av ett år;
  j) beslut om val av ombud till special-och distriktsidrottsförbundsmöten (och ev andra
  möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  10 Behandling av styrelsens, och från medlemmarna i rätt tid inkomna förslag.
  11 Övriga frågor.

  § 10
  Höstmöte
  Föreningens höstmöte skall avhållas under november månad och härvid skall följande frågor avhandlas:
  Avgifter
  Årshyror
  Budget för nästa verksamhetsår
  Verksamhetsplan för kommande år
  Övrigt

  § 11
  Stadgeändring
  För ändring av sällskapets stadgar krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie
  medlemsmöten.
  Vid varje medlemsmöte måste beslutet biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna.

  § 12
  Föreningens upplösning
  Beslut om sällskapets upplösning kan bara fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmötet och på förslag av styrelsen. Beslut om upplösning meddelas genom annons i ortstidning (ar) minst 14 dagar före årsmötet. För att beslutet om upplösning skall gälla krävs att minst ¾ av de närvarande medlemmarna vid respektive medlemsmöte biträder beslutet. Beslut om upplösning av sällskapet skall innehålla en redovisning om användningen av sällskapets tillgångar och omedelbart delges respektive specialförbund genom bestyrkta avskrifter av styrelse och årsmötesprotokoll angående upplösningen, åtföljda av revisionsberättelser, balans och resultaträkningar.