Båtplats i Sörvikshamnen.

Följande gäller för hyra av båtplats:

 • Avgiften bestäms årligen vid SBS årsmöte.
 • Avgiften för hamnplats betalas i förskott, senast den 31 mars.
 • Har ej avgiften ej kommit SBS tillhanda inom föreskriven tid, kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.
 • Om avtalet av någondera parten ej skriftligen sagts upp före den 1 februari, anses det förlängt ytterligare en säsong.
 • Hyrestagaren är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för Sörvikshamnen med tillhörande område. Aktuella stadgar och ordningsföreskrifter finns att tillgå på SBS hemsida.
 • Hyrestagare är skyldig att sköta vaktgången i hamnen enligt det schema SBS fastställt.
 • Hamnplats får ej nyttjas av annan än hyrestagaren utan SBS medgivande.
 • Båtägaren är skyldig att hålla båten erforderligt försäkrad.
 • SBS kan med omedelbar verkan säga upp avtalet om hyrestagaren ej följer ovanstående villkor eller bryter mot SBS stadgar eller ordningsföreskrifter.
 • SBS äger rätt att flytta hyrestagaren till annan hamnplats inom området om SBS finner det nödvändigt.

 Följande gäller för andrahandsuthyrning av båtplats :

 • Andrahandsuthyrning får endast ske till av SBS godkänd båtägare som erlagt avgift till SBS båtplatskö.
 • Det är ej tillåtet att ta ut högre avgift vid andrahandsuthyrning än den av SBS fastställda hamnavgiften.
 • Andrahandshyrestagaren är skyldig att tillse att båten är erforderligt försäkrad.
 • Det är båtplatsinnehavaren (den som har grundavtalet) som ansvarar för att fastställd vaktgång genomförs.

Det är den som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att båtvakten utförs, samt att den sköts enligt SBS vaktinstruktioner, det är förstahandshyraren som debiteras om vakt uteblir.

Åldersgränsen för att sitta vakt i hamnen är 18 år

Under säsongen utförs kontroller av båtplatser och missbruk mot SBS regler innebär uppsägning av båtplatsen.

Tänk på att man inte kan ärva en båtplats.

För närvarande är kötiden till en båtplats cirka 10 år.

Andrahandsuthyrning som inte är registrerad hos SBS leder till uppsägning av båtplatsen!

Nya regler kring handikapplatser

På grund av ökad efterfrågan på handikapplatser i hamnen har SBS styrelse tagit följande beslut:
Alla som önskar hyra en handikapplats i Sörvikshamnen måste ansöka hos styrelsen senast
15 mars inför varje sommarsäsong.
Detta gäller även de som tidigare haft en handikapplats.
Utifrån det behov den ansökande kan motivera kommer styrelsen besluta om fördelning av platserna.