Protokoll från årsmötet

inlagd i: Årsmöte 0

Du kan läsa det här som PDF 

 

Skoghalls Båtsällskap
Protokoll fört vid årsmöte med Skoghalls Båtsällskap torsdagen den 30 mars 2017,
kl. 19.00 i klubblokalen, Mörudden.
Närvarande ca 60 medlemmar
§ 1
Mötets öppnande
Vår ordförande Kicki Palm hälsade alla närvarande medlemmar välkomna till årsmötet.
§ 2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet godkände att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
§ 3
Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
§ 4
Val av ordförande för årsmötet
Årsmöte valde Stig Svensson till ordförande för mötet.
§ 5
Val av sekreterare
Årsmötet valde Peter Lundholm till sekreterare för mötet.
§ 6
Val av justerare
Årsmötet valde Leo Rudner och Peter Hertting till justerare tillika rösträknare.
§ 7
Verksamhetsberättelsen för 2016
Ordföranden föredrar styrelsens berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 8
Ekonomiska berättelsen
Ordföranden föredrar den ekonomiska berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 9
Revisorernas berättelse
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Skoghalls Båtsällskap
§ 10
Beslut om årets resultat
Årsmötet beslutade att årets resultat 0 kr föres i ny räkning.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet
Årsmöte beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016. Noteras att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.
§ 12
Val av kassör för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Marie Norrby som
kassör för två år.
§ 13
Val av ordförande i hamnkommittén för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thorsten Born till
ordförande i hamnkommittén för två år.
§ 14
Val av tre styrelseledamöter för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Lundholm,
Ronny Persson och Günter Krebs för två år.
§ 15
Val av fyra styrelsesuppleanter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Kjell Bytoft, Magnus
Olsson, Anna-Karin Samuelsson och Lars-Göran Kring för ett år.
§ 16
Val av en revisor för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Tommy Bergqvist till
revisor för två år.
§ 17
Val av en revisorssuppleant för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Sten Skalare och Kjell-
Åke Djupfeldt för ett år.
§ 18
Val av en ledamot i valberedningen för två år
Årsmötet valde Hans-Olov Levin till ledamot i valberedningen för två år.
§ 19
Val av två suppleanter i valberedningen för ett år
Skoghalls Båtsällskap
Årsmötet valde Kenth Hakefeldt och Lars Allenmark till suppleanter i valberedningen för ett
år.
§ 20
Val av ledamöter i Seglingskommittén
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Martin Andersson,
Gûnther Krebs, Anna Lindström och Emil Palm.
§ 21
Val av ledamöter i hamnkommittén
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Stefan Axelsson, Hasse
Blomgren, Reinhardt Hartmann, Jan Johansson, Kjell Persson, Lars-Åke Persson, Ronny
Persson, Björn Svensson, Tore Wennerström, Nils-Göran Widell, Hans Olof ”Hoa” Levin,
samt nyval av Leo Rudner, Kjell-Åke Djupfeldt och Bo Hagström.
§ 22
Övriga frågor
Styrelsen informerade att man i samband med de nya båtplatsavgifterna så ska kranförarna
notera viken båtplats medlemmen använder.
Lars-Göran kring informerade om att nya regler gäller för bottenfärger i Vänern
Medlem frågade angående kontakter mellan SBS och kommunen, Kicki Palm berättade att det
är svårt att ha en löpande kontakt med kommunen.
John R Pettersson undrade om att man skall föredra föregående årsmötesprotokoll vid
årsmötet. Ordförande redogjorde att styrelsen inte anser att detta är nödvändigt.
§ 23
Avslutning
Ordförande Stig Svensson tackade alla närvarande medlemmar, för visat intresse,
och överlämnade ordförandeklubban Kicki Palm som tackade mötesordförande och
sekreteraren och avslutade mötet.
Stig Svensson Peter Lundholm
Ordförande Sekreterare
Leo Rudner Peter Hertting
Justerare Justerare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 2 =