Protokoll från årsmötet 31/3-22

inlagd i: Årsmöte 0

Du kan ladda ner det här som pdf eller läsa det här nedan

Skoghalls Båtsällskap
Protokoll fört vid Årsmöte med Skoghalls Båtsällskap onsdagen den 31 mars 2022 i klubblokalen, Mörudden
Närvarande: ett nittiotal medlemmar
§ 1
Mötets öppnande
Vår ordförande Christina Palm hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet.
§ 2
Kallelsen
Ordföranden efterhör om årsmötet anser sig vederbörligen kallad.
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.
§ 3
Dagordningen
Årsmötet godkänner den utsända dagordningen med vissa justeringar, på punkt 23, övriga frågor kommer styrelsen att presentera förslag på två nya hedersmedlemmar.
§ 4
Val av årsmötesprecidium
Årsmötet väljer Mats Skoting till ordförande för dagens möte, Thorsten Born utses till sekreterare, och Anna-Karin Salomonsson och Kjell Bytoft
utses till justerare för dagens protokoll, och tillika rösträknare.
§ 5
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen har varit utskickad till alla medlemmar i samband med kallelsen, och anses därmed föredragen. Ordförande går igenom berättelsen rubrik för rubrik, och lämnar därefter ordet fritt.
Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen.
Skoghalls Båtsällskap
§ 6
Den ekonomiska berättelsen
Resultat och balansräkningen har också den varit utskickad med kallelsen, och anses föredragen.
Ordförande lämnar ordet fritt med anledning av den ekonomiska rapporten.
Årsmötet fastställer resultat och balansräkningen och godkänner den ekonomiska berättelsen.
§ 7
Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen har varit utskickad, och Ulf Gribäck föredrar revisionsberättelsen, som lägges till handlingarna.
§ 8
Beslut om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag, beviljar årsmötet styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Noteras i protokollet att närvarande styrelseledamöter inte deltar i beslutet.
§ 9
Val av kassör för två år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Marie Norrby till kassör för två år.
§ 10
Val av hamnchef för två år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Thorsten Born till hamnchef för två år.
§ 11
Val av två styrelseledamöter för två år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Peter Lundholm och Nils-Gunnar Magnusson till ledamöter för två år.
§12
Val av fyra styrelsesuppleanter för ett år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Lars-Göran Kring, Hans-Olov Levin, Björn Nilsek och Camilla Kullander till styrelsesuppleanter för ett år.
Skoghalls Båtsällskap
§13
Val av en revisor för två år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Gribäck till revisor för två år.
§ 14
Val av två revisorssuppleanter för ett år
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, Anette Björkman och Maria Larsson till revisorssuppleanter för ett år.
§ 15
Val av en ledamot i valberedningen för två år
Årsmötet utser Per-Arne Olofsson till ledamot i valberedningen för ytterligare två år.
§ 16
Val av två suppleanter i valberedningen för ett år
Årsmötet väljer Kent Hakefeldt och Lars Allenmark till suppleanter i valberedningen för ett år.
§ 17
Val av ledamöter i seglingskommittén för ett år
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att utse Günther Krebs, Emil Palm, Marianne Stålheim och Anna Lindström till ledamöter i seglingskommittén på ett år.
§ 18
Val av ledamöter i hamnkommittén för ett år
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att utse Stefan Axelsson, Jan Johansson, Bo Hagström, Hans-Olof Levin Leo Rudner och Peter Jansson till hamnkommittén för ett år.
§ 19
Hedersmedlemmar
Styrelsen föreslår att Kjell Persson och Reinhardt Hartmann, två av våra trotjänare i klubben skall bli hedersmedlemmar.
Årsmötet bifaller enhälligt styrelsens förslag.
Skoghalls Båtsällskap
§ 20
Motionsbehandling
Till årsmötet har inkommit två motioner
Motion båtplatskö 2022
Motionären vill att styrelsen skall organisera hanteringen av båtplatskön på ett bättre sätt för att fler medlemmar skall kunna få en egen båtplats snabbare, man har följande yrkanden:
Att styrelsen skall ta hand om hanteringen av andrahandsuthyrningen
Att man maximalt skall få hyra ut sin plats tre år i sträck
Att båtplatser som stått tomma mer än en säsong skall överlåtas till nästa som står i kö
Att man skall tvångsförflytta båtar som har större plats än som är nödvändigt
Styrelsen har i sitt svar yrkat på att motionen avslås
Efter avslutad överläggning beslutar årsmötet:
att avslå motionen.
Motion båthusbyggnation – fortsättning 2022
Motionärerna vill att båtklubben skall upplåta mark till en ekonomisk förening som har för avsikt att bygga båthus till sina medlemmar.
Styrelsen har i sitt svar yrkat på att motionen avslås
Efter avslutad överläggning beslutar årsmötet:
att avslå motionen.
Mötet ajourneras för kaffe !
Årsmötet återupptas !
§ 21
Övriga frågor
Ordförande informerar om de kontakter som varit med Hammarö Kommun med anledning av att hamnen ligger oskyddad, då vassen drar sig tillbaka mer och mer. Styrelsen jobbar vidare med frågan, och återkommer så fort som det finns något att informera om.
En medlem lyfter frågan om vårt utskick i samband med årsmöte och höstmöte som i resultaträkningen visar en kostnad på drygt 43.000 kr.
Kan man inte sänka den kostnaden genom att skicka ut kallelsen via mail ?
Skoghalls Båtsällskap
Styrelsen har diskuterat denna fråga vid ett flertal tillfällen, men ändå landat i att man vill att alla medlemmar skall få veta vad som skett under det senaste verksamhetsåret via ett postutskick med en verksamhetsberättelse i tryckt version.
Styrelsen lovar att komma med en proposition till höstmötet med förslag till ändring av stadgarna, så att man kan kalla till medlemsmöten via mejl.
Styrelsen lovar vidare att man skall tillse att våra ungdomar i seglarskolan skall få en riktig prispall, att användas i samband med de segeltävlingar som vi har varje år.
En medlem frågar också när vi skall ha loppis i hamnen ?
Styrelsen lovar att ta med sig frågorna för beaktande i den fortsatta verksamheten.
§ 22
Avslutning
Vår ordförande Christina Palm tackar alla medlemmar för att dom deltagit i vårt årsmöte, och tackar Mats Skoting och Thorsten Born för deras arbete i presidiet med en blomsterbukett, och förklarar årsmötet för avslutat.
Mörudden 2022-03-31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + elva =