Protokoll från årsmötet 26/4-21

inlagd i: Årsmöte 0

Du kan ladda ner det här som pdf eller läsa det här nedan

Sid. 1/4
Protokoll fört vid årsmöte med Skoghalls Båtsällskap måndag den 26 april 2019 kl 19.00 i klubblokalen och via Teams
Närvarande ca 55 medlemmar

§ 1
Mötets öppnande
Vår ordförande Kicki Palm hälsade alla närvarande medlemmar välkomna till årsmötet.
§ 2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet godkände att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
§ 3
Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
§ 4
Val av ordförande för årsmötet
Årsmöte valde Nicke Magnusson till ordförande för mötet.
§ 5
Val av sekreterare
Årsmötet valde Peter Lundholm till sekreterare för mötet.
§ 6
Val av justerare
Årsmötet valde Emil Palm och Torsten Born till justerare och rösräknare
§ 7
Verksamhetsberättelsen för 2019 och 2020
Ordföranden föredrar styrelsens berättelse.
De två verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.
§ 8
Ekonomiska berättelsen
Ordföranden föredrar den ekonomiska berättelsen för 2019 och 2020.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 9
Revisorernas berättelse
Revisorn Tommy Bergqvist föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.Skoghalls Båtsällskap
Sid. 2/4
§ 10
Beslut om årets resultat
Årsmötet beslutade att 2019 och 2020 resultat 0 kr balanseras i investeringsfond.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet
Årsmöte beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019 och 2020. Noteras att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.
§ 12
Val av ordförande för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kicki Palm som
ordförande för två år
§ 13
Val av kassör för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Marie Norrby som
kassör för ett år.
§ 14
Val av ordförande i hamnkommittén för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thorsten Born till
ordförande i hamnkommittén för ett år.
§ 15
Val av ordförande för seglingskommittén för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Malin Molinder till
ordförande för seglingskommittén.
§ 16
Val av tre styrelseledamöter för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Günter Krebs, Magnus
Olsson och Stefan Axelsson för två år.
§ 17
Val av två styrelseledamöter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Ronny Persson och Peter
Lundholm för ett år.
§ 18
Val av fyra styrelsesuppleanter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Björn Nilsek, Lars-Göran
Kring, Nils-Gunnar Magnusson och Hans-Olof Levin.Skoghalls Båtsällskap
Sid. 3/4
§ 19
Val av en revisor för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Sten Skalare till revisor
för två år.
§ 20
Val av en revisor för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Ulf Gribäck till revisor
för ett år.
§ 21
Val av två revisorssuppleanter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Anette Björkman och
Maria Larsson för ett år.
§ 22
Val av en ledamot i valberedningen för två år
Årsmötet valde Göran Urby till ledamot i valberedningen för två år.
§ 23
Val av en ledamot i valberedningen för ett år
Årsmötet valde Per-Arne Olofsson till ledamot i valberedningen för ett år.
§ 24
Val av två suppleanter i valberedningen för ett år
Årsmötet valde Kenth Hakefeldt och Lars Allenmark till suppleanter i valberedningen för ett
år.
§ 25
Val av ledamöter i Seglingskommittén för ett år
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att välja, Gûnther Krebs, Marianne
Stålheim, Emil Palm och Anna Lindström.
§ 26
Val av ledamöter i hamnkommittén för ett år
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att välja Stefan Axelsson, Reinhardt
Hartmann, Jan Johansson, Kjell Persson, Lars-Åke Persson, Ronny Persson, Bo Hagström,
Hans Olof Levin, Tore Wennerström, Nils-Göran Widell, Leo Rudner, Kjell-Åke Djupfeldt
och Engelbert Seiler.
§ 27
Motions behandling
Motion har inkommit om önskemål att bygga nya båthus i Sörvikshamnen, bilaga 1.
Kicki Palm förklarade styrelsens svar på motionen.
Kort diskusson, där det bland annat framkom synpunkter på urvalsprocess och att ett
båthusbygge skall vara för alla medlemmars bästa.Skoghalls Båtsällskap
Sid. 4/4
Styrelsens svar bilaga 2, framlades för mötet och mötet beslutade att godkänna svaret.
§ 28
Övriga frågor
Hasse Blomgren avtackas med att bli hedersmedlen i SBS efter att ha arbetet många år i
hamnkommittén.
Marianne Stålheim avtackas som ordförande för Seglingskommittén.
Åke Stöds minne har hedrats med blommor och en gåva till Sjöräddningen.
§ 29
Avslutning
Kicki Palm tackar ordförande för mötet Nicke Magnusson samt alla närvarande medlemmar,
och styrelsen för visat intresse, och avslutade mötet.
Nicke Magnusson Peter Lundholm
Ordförande Sekreterare
Emil Palm Thorsten Born
Justerare Justerare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + fyra =