Protokoll från årsmötet 20/3-19

inlagd i: Årsmöte 0

Du kan ladda ner det här som pdf eller läsa det här nedan

Sid. 1/4
Protokoll fört vid årsmöte med Skoghalls Båtsällskap torsdagen den 28 mars 2019 kl 19.00 i klubblokalen, Mörudden.
Närvarande ca 55 medlemmar


§ 1
Mötets öppnande
Vår ordförande Kicki Palm hälsade alla närvarande medlemmar välkomna till årsmötet.
§ 2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet godkände att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
§ 3
Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
§ 4
Val av ordförande för årsmötet
Årsmöte valde Stig Svensson till ordförande för mötet.
§ 5
Val av sekreterare
Årsmötet valde Peter Lundholm till sekreterare för mötet.
§ 6
Val av justerare
Årsmötet valde Stefan Axelsson och John R Pettersson
§ 7
Verksamhetsberättelsen för 2018
Ordföranden föredrar styrelsens berättelse.
John R Pettersson ville ha ett förtydligande om vilka som ingår i ”uthamns gruppen”
Pia Åberg, Kicki Palm, och Camilla Kullander arbetar med uthamnsfrågan.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Skoghalls Båtsällskap


Sid. 2/4
§ 8
Ekonomiska berättelsen
Ordföranden föredrar den ekonomiska berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 9
Revisorernas berättelse
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 10
Beslut om årets resultat
Årsmötet beslutade att årets resultat 0 kr balanseras i investeringsfond med 56 804kr.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet
Årsmöte beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. Noteras att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.
§ 12
Val av kassör för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Marie Norrby som
kassör för två år.
§ 13
Val av ordförande i hamnkommittén för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thorsten Born till
ordförande i hamnkommittén för två år.
§ 14
Val av tre styrelseledamöter för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Lundholm,
Ronny Persson och Günter Krebs för två år.
§ 15
Val av fyra styrelsesuppleanter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Björn Nilsek, Kjell
Bytoft,Lars-Göran Kring och Stefan Axelsson för ett år.
Skoghalls Båtsällskap


Sid. 3/4
§ 16
Val av en revisor för två år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Tommy Bergqvist till
revisor för två år.
§ 17
Val av två revisorssuppleanter för ett år
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Sten Skalare och KjellÅke Djupfeldt för ett år.
§ 18
Val av en ledamot i valberedningen för två år
Årsmötet valde Per-Arne Olofsson till ledamot i valberedningen för två år.
§ 19
Val av två suppleanter i valberedningen för ett år
Årsmötet valde Kenth Hakefeldt och Lars Allenmark till suppleanter i valberedningen för ett
år.
§ 20
Val av ledamöter i Seglingskommittén
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja, Gûnther Krebs, Martin
Andersson, Emil Palm och Anna Lindström.
§ 21
Val av ledamöter i hamnkommittén
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Stefan Axelsson, Hasse
Blomgren, Reinhardt Hartmann, Jan Johansson, Kjell Persson, Lars-Åke Persson, Ronny
Persson, Bo Hagström, Hans Olof Levin, Tore Wennerström, Nils-Göran Widell, Leo Rudner,
Kjell-Åke Djupfeldt och Engelbert Seiler.
§ 22
Motions behandling
Motion har inkommit från Christer och Maria Larsson med ett förslag att möjliggöra medel
för vatten och el på bryggorna, bilaga 1.
Styrelsens svar bilaga 2, framlades för mötet och mötet beslutade att godkänna svaret.
Skoghalls Båtsällskap


Sid. 4/4
§ 23
Övriga frågor
Marianne Stålheim informerade om årets segelaktiviteter, håll utkik på hemsidorna för SBS
och vvsf.se
Nya elever välkomnas till SBS seglarskola.
Eskader planeras i sommar till helgen före midsommar.
Muddring i hamnen kommer förhoppningsvis att genomföras under april.
Önskemål framfördes att planera in en prylbytar dag i hamnen.
Städdag i hamnen 27 april.
Ordförande Stig Svensson tackade alla närvarande medlemmar, och styrelsen för visat
intresse, och avslutade mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + nitton =